Cardiogram pulse trace and heart concept for cardiovascular medi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını dünya standartlarına uygun kurallar çerçevesinde teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda Tanı ve Tedavisi Yapılan Önemli Hastalıklar;
Kalp krizi (akut miyokard infarktüsü), koroner yetmezliği (kronik iskemik kalp hastalıkları), kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, erişkin yaşta gözlenen doğumsal kalp hastalıkları.

Kardiyoloji Bölümü Alt Birimleri
Kardiak Check-Up Ünitesi; Check-up, hastalığa ait şikayetler ortaya çıkmadan önce tanı koymak amacıyla yapılan sağlık kontrolüdür. Check-up’ta kalp hastalıklarına ait risk faktörleri sorgulanıp, fiziki muayene yapılmakta ve uygulanan efor testi, ekokardiyografi ve kan tahlili sonuçları değerlendirilmektedir. Sonuçlar kalp hastalığı şüphesi doğuruyorsa, daha ileri tetkikler planlanarak kesin tanı konmaktadır. Tetkiklerin normal çıkması durumunda, varsa risk faktörlerinin azaltılması ve kalp sağlığının korunması için önerilerde bulunulmaktadır.

Efor Testi Laboratuvarı; Efor veya egzersiz testi, çoğunlukla Treadmill adı verilen koşu bandında kalp iş yükü kademeli olarak artırılarak yapılmaktadır. Bu esnada EKG (hastanın
kalp ritmi) sürekli izlenmekte ve belirli aralıklarla kan basıncı ölçülmektedir. Efor testi; koroner arter hastalığı tanısı koymak, tanı konmuş hastalarda ilaç etkisini ve efor kapasitesini
değerlendirmek, egzersizle ortaya çıkabilecek ritim ve ileti bozukluklarını araştırmak amacıyla yapılmaktadır.

Holter Laboratuvarı; Ritim Holteri, kalp ritminin göğüs duvarına yerleştirilen elektrodlar ve buna bağlı küçük bir kayıt cihazı yardımıyla en az 24 saat süreyle kaydedilmesi işlemidir. Kalp ritim ve ileti bozukluklarının saptanması, ritim bozukluğuna yönelik tedavi başarısının değerlendirilmesi, bayılma şikayetlerinin kalbin elektriksel aktivitesindeki aksamaya bağlı olup olmadığının araştırılması ve sessiz koroner arter hastalığının incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. Tansiyon Holteri ise kan basıncının 24 saat süreyle otomatik olarak belirli aralıklarla ölçülerek kaydedilmesi işlemidir. Hipertansiyon tanısı ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Telemetri Ünitesi; Yatağa bağlı olmayan ancak halen hastanede tedavi görmekte olan, ritim veya ileti bozukluğu olan hastaların takibine yarayan bir yöntemdir. Elektrodlara bağlı küçük bir kayıt cihazını taşıyan hastanın ritmi, Telemetri Ünitesi’nde sürekli izlenebilmekte, gerekirse kayıt alınabilmektedir.

Ekokardiyografi Laboratuarı; Ekokardiyografi, kalp kapaklarının ve kalp kasının yapı ve fonksiyonlarının, kalp boşluklarının boyutlarının ses dalgaları yardımıyla incelenmesi
işlemidir. En sık uygulanan şekli, Transtorasik Ekokardiyografi’dir (TTE). Bu yöntemde ultrason probu göğüs kafesine dışardan uygulanarak inceleme yapılmaktadır. Transözofageal Ekokardiyografi (TEE), ultrason probu yemek borusuna yerleştirilerek yapılır. Yemek borusunun kalbe yakın komşuluğu nedeniyle bu yöntemle kalp boşlukları, aort ve kalp kapak yapıları daha net görüntülenebilmektedir. Kalp boşluklarında pıhtı, aort yırtılması şüphesi, kalp kapaklarının enfeksiyonları, kalp delikleri ve protez kapakların değerlendirilmesinde TEE tercih edilen yöntemdir. Stres Ekokardiyografi, efor veya bazı ilaçlarla kalp iş yükü artırıldıktan sonra yapılan Ekokardiyografi işlemidir. Koroner arter hastalığının araştırılması ve kalp krizi sonrası kalp kasınının daha detaylı incelenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi; Kardiyoloji Bölümü bünyesinde modern teknoloji ile donatılmış 24 saat hizmet veren 10 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır. Kalp krizi, akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok gibi ağır kalp problemleri bu ünitede yakından takip ve tedavi edilmektedir. Geçici kalp pili, pulmoner arter kateterizasyonu, intraaortik balon ve mekanik ventilasyon koroner yoğun bakım ünitesinde uygulanan tıbbi prosedürlerden bazılarıdır.

Human Heart Anatomy

Nükleer Kardiyoloji Ünitesi; Radyonüklid Ventrikülografi, toplardamardan verilen çok ufak dozda radyoaktif madde vasıtasıyla kalbin kan pompalama fonksiyonunu ölçme işlemidir. Kalbin kasılma fonksiyonundaki hafif azalma bile bu hassas yöntemle saptanabilmektedir. İleri teknolojiye sahip Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ile Koroner Arter Hastalığı tanısı %95’in üzerinde doğrulukla konulabildiği gibi, kalp krizi geçirip kalp kasında bölgesel hasar oluşmuş hastaların Balon Anjiyoplasti stent, veya Aortokoroner By-pass operasyonundan fayda görüp görmeyecekleri de hassas bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

Kalp Kateterizasyonu Ve Koroner Anjiyografi Laboratuvarı; Anjiyografi Laboratuvarında kalbin pompalama fonksiyonu, kalp kapakları ve koroner damarlar hakkında detaylı bilgi edinilmektedir. Koroner By-pass Operasyonu, Balon Anjiyoplasti, kalp kapak operasyonu gibi önemli kararlar bu bilgiler ışığında alınmaktadır. Koroner Anjiyoplasti ve Stent uygulaması:Koroner Anjiyografi esnasında koroner damarlarda saptanan darlıklar kan akımını engelleyecek düzeyde ise günümüzde genellikle Koroner Balon Anjiyoplasti (PTCA) veya Stent uygulanarak tedavi edilmektedir. PTCA işlemi, Koroner Anjiyografi gibi bacak veya kol atardamarından girilerek yapılmaktadır. Atardamara yerleştirilen kanül içerisinden Balon Kateter geçirilerek Balon Anjiyoplasti işlemi gerçekleştirilmektedir. PTCA işleminin başarı oranı yüksek olmakla birlikte, aynı damarda ilk 6 ay içerisinde düşük olmayan oranda tekrar daralma gözlenmektedir. Bu nedenle damarda tekrar daralma oranını azalttığı bilinen, balon kateter üzerine monte edilerek uygulanan “Stent” olarak adlandırılan metalik materyeller daha yaygın olarak kullanılmaktadır.