Anesthesia-Blog-13

Acil ya da planlı her türlü cerrahi operasyon veya girişim geçirecek hastaların; operasyon öncesi değerlendirilmesini, operasyon sırasında ve sonrasındaki bakımını, kritik hastaların tanı ve sağaltımlarını, bu uygulamaları gerçekleştirecek hekim ve yardımcı sağlık personelinin eğitimini sağlayan, alanında yapılan tüm aktiviteleri destekleyen ve devamlılığını sağlayan klinik bir bilim dalıdır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının Uygulama Alanları:

 • Anestezi uygulanacak hastaların değerlendirilmesi, konsülte edilmesi ve hazırlanması
 • Cerrahi, doğum, MR çekimi gibi tedavi edici ve tanısal girişimler sırasında hastalara sedasyon/anestezi uygulanması, ağrının giderilmesi ve yaşamsal fonksiyonların takibi
 • Kritik hasta yönetimi için yoğun bakım üniteleri kurulması ve travma hastalarının yönetiminin sağlanması
 • Operasyon sırasında ve kritik durumdaki hastada yaşamsal fonksiyonların izlenmesi ve restore edilmesi
 • Akut, kronik, kansere bağlı ve ağrılı sendromların tanı ve tedavisi
 • Kardiyopulmoner resusitasyonun öğretilmesi ve uygulanması
 • Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve solunum tedavi yöntemlerinin uygulanması
 • Anestezi ve yoğun bakım tedavisi ile ilgili medikal ve paramedikal personelin eğitilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Hasta bakımının iyileştirilmesini sağlamak, fizyolojik fonksiyonlar ve ilaç etkilerini değerlendirmek amacıyla klinik ve temel bilimler düzeyinde araştırma yapılması

Anestezi; Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı (Anestezist) tarafından uygulanan bir işlem olup, ameliyat öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü, ameliyattan sonra süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamanın adıdır.  Genel ve lokal anestezi olarak iki şekilde uygulanır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı; Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, bu dalda dört yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamış, alanının teorik ve pratik tüm bilgileri ile donanmış, tekrar yaşama döndürme (resusitasyon) girişimlerini etkin bir şekilde yapabilen, ameliyat sonrası hasta bakımında yetkin, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen, bu bilgi ve becerisi ile hastanın ameliyat sürecini güvenle geçirmesine ve sağlığına kavuşmasına olanak sağlayan kişidir.

Anestezi, kelime anlamı olarak “hissizlik, duyusuzluk” demektir.  Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan işlemlerdir.  Ancak güvenle ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir.  Ameliyat sırasında, solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevleriniz de kontrol altında tutulmaktadır.  Bu nedenle anestezi uzmanı sizin her bakımdan koruyucunuzdur.

Ameliyatlar yaklaşık 150 yıldır anestezi ile yapılmaktadır ve ameliyat tekniklerinin gelişmesi anesteziyolojideki gelişmeler ile birlikte olmuştur.

Anestezi doktoru ameliyat öncesi sizi muayene edip, yapılacak ameliyat için en uygun anestezi yöntemine sizinle birlikte karar verecektir.

Anestezi Türleri:

 • Genel Anestezi;  Hastanın anestezi altında bilincinin tam kapalı/şuursuz olması demektir.  Genel anestezi oluşturmak için kullanılan maddelere genel anestezikler adı verilir.  Damardan verilenlere intravenöz, solunum yolu ile oksijen ile birlikte kullanılanlar inhalasyon anestezikleri olarak adlandırılır.  Her hastanın özelliğine göre seçilebilecek çok sayıda anestezik ilaç bulunmaktadır.  Eskiden kullanılan ve anestezi ile özdeşleşmiş olan eter, modern anestezi uygulamasında kullanılmamakta, onun yerine modern tıp teknolojisi ile geliştirilen ve çok daha iyi sonuçlar veren başka ilaçlar kullanılmaktadır.
 • Bölgesel Anestezi;  Vücudun bir kısmının ( kol, bacak, göğüs vb. ), lokal  anestezik adı verilen ilaçların iğne ile enjekte edilerek uyuşturulmasına “Bölgesel Anestezi” denilir.  Spinal, epidural, sinir bloğu vb. gibi çeşitleri vardır.
 • Lokal Anestezi;  Küçük cerrahi girişimlerde sadece girişimin yapıldığı bölgenin uyuşturulmasıdır.  Bu uygulamayı ameliyatı yapacak olan doktor gerçekleştirebilir, ancak hastanın yaşamsal fonksiyonlarının takibi veya sakinleştirilme gereksinimi olduğunda, anestezi doktorunuz yine yanınızda olacaktır.

Anestezist ve Siz

Hasta ameliyat süresince uyku halinde olduğundan, anestezistin onun için neler yaptığını ve kendisine nasıl yardım ettiğini, onun yararına neler yaptığını bilmez.  Anestezist, ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası da dahil olmak üzere sürekli olarak sizinle ilgilenmektedir.

Ameliyattan Önce:

 • Sizi odanızda ziyaret edip, sağlık durumunuzu inceler, muayene eder.
 • Yapılmasını istediği tetkikleri, tedavi ve bakımı, gerekli gördüğü konsültasyonları önerir.
 • Anesteziden önce gereken ilaçları yaptırır.
 • Muayene sonucuna ve hastalığınıza göre size en uygun anestezi yöntemini, ameliyathaneye gelişinizden itibaren yaşayacağınız süreci ve yapacaklarını anlatır, varsa sorularınızı yanıtlar.
 • Hukuki olarak gerekli olan, anestezi pratiği ile ilgili bilgileri içeren aydınlatılmış onam formunu anlatıp, imzalatarak yanınızdan ayrılır.

Ameliyat Süresince:

 • Ağrı duymamanız için gerekli ilaçları uygular, kalp-dolaşım ve akciğerlerinizin düzenli çalışmasını kontrol eder, bunların ve diğer organların iyi bir şekilde çalışması için gerekli tedavileri, ihtiyaca göre serum, kan-kan ürünleri ve diğer ilaçları uygular.
 • Ameliyat sırasında uyuduğunuz için anestezistin, cerrahın işini kolaylaştırmak ve sizi yaşatmak için yaptığı bütün bu işlerden haberiniz olmayacaktır!
 • Ameliyat süresince sizinle birlikte olan anestezist, yaşamınızın sürekli bekçiliğini yapmaktadır.  Anestezistin varlığında cerrah, hastanın güvende olduğunun bilinci ile dikkatini kendi işine vererek daha rahat çalışacaktır.

Ameliyattan Sonra :
Anestezistin görevi size sadece ameliyat için anestezi vermek (uyutmak) değil, aynı zamanda anesteziden çıkarmaktır (ayılma=uyandırmak).  Onun diğer önemli bir işi de ameliyatta aldığınız ilaçların etkisinden kurtulmanızı sağlamak, ameliyattan sonra da ağrı duymamanız ve sağlıklı kalmanız için gerekli bakım ve tedavileri planlamak ve uygulatmaktır.  Ameliyat sonrası ortaya çıkan ağrılar, anestezist tarafından planlanan bir yöntemle, özel cihazlar yardımı ile sizin kontrolünüz altında (hasta kontrollü analjezi ) kontrol altına alınmaktadır.

Anestezinin yeterli bilgi ve deneyimi olan kişilerce (Anestezist) uygun şartlar altında uygulandığında, son derece güvenli, aynı zamanda ameliyat sürecinde hastanın konforunu, ameliyata tahammülünü sağlayacak bir uygulama olduğunu bilinmelidir.

Anestezistin Ameliyathane Dışındaki Görevleri:

Yoğun Bakım:  Anesteziyoloji bilinenin aksine oldukça geniş kapsamlı multidisipliner bir tıp dalıdır.  Günümüzde anestezistlerin ameliyathane dışında da pek çok uğraşı alanları vardır.  Anestezi uzmanının diplomasındaki ismi “Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı” dır.  Animasyon, “canlandırma” , Reanimasyon ise “yeniden canlandırma” anlamında kullanılan bir terim olup, herhangi bir nedenle yaşamı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri yaşam desteği uygulayarak, neden ortadan kalkıncaya kadar hayatta kalmalarını sağlamaya yönelik çabaların tümüdür.  Pek çok insanı yaşama döndüren tüm bu çabalar sonucunda, bugünkü “yoğun bakım üniteleri”nin temeli.atılmıştır.  Anestezistlerin ameliyatta anestezi altındaki hastalarının yaşamsal fonksiyonlarını yoğun bir biçimde izleyip, sürdürürken kazandıkları deneyimlerinden dolayı yoğun bakım ünitelerinin yönetimi çoğunlukla anestezi uzmanlarınca sürdürülmektedir.  Yoğun bakım Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği”ne göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında, Yandal Uzmanlık Alanı olarak tanımlanmıştır.

Algoloji:  Ağrının geçmişi insanoğlu kadar eskidir.  Herkes yaşamının herhangi bir döneminde farklı nedenlere bağlı gelişen, farklı şiddetlerdeki ağrılardan yakınmıştır.  Ağrının fizyolojisinin giderek daha açık olarak tanımlanması ile son yıllarda modern tıbbın içerisinde Algoloji Bilim Dalı hızla gelişmiş ve bugünkü konumuna gelmiştir.  Anestezistler, anestezi uyguladıkları hastalarında ağrıyı dindirme becerilerini anestezi dışına da taşıyarak, değişik nedenlere bağlı oluşan akut ve kronik ağrı tedavisini de üstlenmişlerdir.  Geçmişte hastalık bulgusu olarak görülen ağrı -özellikle kronik ağrı- günümüzde başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Hastalıklara bağlı ağrılar, o hastalığın tedavi edilmesi ile birlikte ortadan kalkmaktadır.  Bazı kronik ağrı sendromlarının nedeni belli değildir.  Bu durumda çabalar, kişinin ağrısız konforlu bir yaşam sürdürmesini sağlamaya yöneliktir.  Ağrı tedavi merkezlerinde kronik ağrılı hastalar değerlendirilip, tanıları konularak, multidisipliner bir yaklaşımla uygun tedavileri planlanır, bilimsel temellere dayalı protokollere göre tedavi edilir.

Anestezi uzmanı doktorlar, ameliyat sırasındaki ağrıyı ortadan kaldırmadaki deneyimleri nedeni ile bu alanda da aktif ve primer rol almaktadır.  Geliştirilmiş olan pek çok yöntem ile ameliyat sonrası akut ağrıların kontrolü, ağrısız doğum ve dindirilemeyen kronik ağrıların tedavisi mümkün olabilmektedir.